Privacy-statement

Privacy statement Dorpshuis Ons Centrum

Dorpshuis Ons Centrum verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Dorpshuis Ons Centrum in Nederland.

In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. We doen dit aan de hand van voorbeelden om het zo duidelijk mogelijk te maken. Heeft u vragen over dit privacy statement? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Wat betekent het verwerken van persoonsgegevens?
Dit privacy statement gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent dit?

Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en emailadres. Gegevens van een rechtspersoon zijn geen persoonsgegevens. De gegevens van een contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.

Verwerken
Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens.

Van wie verwerkt Dorpshuis Ons Centrum persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen die:
1. online bezoeken
2. zich inschrijven voor de nieuwsbrief
3. wij een nieuwsbrief sturen
4. contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via het contactformulier.

Welke persoonsgegevens verwerkt Dorpshuis Ons Centrum?
Dorpshuis Ons Centrum verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens:

Soorten gegevens

Wat voor gegevens kunnen dit zijn?

Voorbeelden gebruik van deze gegevens door Dorpshuis Ons Centrum

Direct of indirect identificerende gegevens

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Om u een nieuwsbrief te kunnen sturen of andere relevante e-mails.

Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website

Cookies, IP-adres, gegevens over het apparaat waarmee u onze website gebruikt.

Om u onze online diensten te laten gebruiken. Voor het verbeteren van onze website. Voor het aanbieden van gerichte advertenties of banners.

Gegevens die wij met andere partijen delen

Gegevens die wij verstrekken aan andere partijen die wij inschakelen om ons te helpen bij de uitvoering van onze dienstverlening. Gegevens waarvan u ons heeft gevraagd die te delen met een andere partij.

Om mailings te sturen kunnen wij andere partijen inschakelen als wij hen daar opdracht voor geven.

Hoe komt Dorpshuis Ons Centrum aan uw persoonsgegevens?
Wij ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld omdat u uw emailadres achterlaat omdat u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Ook plaatsen wij of derden met toestemming van u sommige cookies die persoonsgegevens verwerken. Welke dat zijn kunt u lezen in ons cookiestatement.

Wat zijn de doelen en de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens door Dorpshuis Ons Centrum?
Hiervoor staat welke soorten persoonsgegevens Dorpshuis Ons Centrum verwerkt. Hierna staat voor welke doelen wij persoonsgegevens verwerken. Ook staat de grondslag voor verwerking hierna vermeld. Voor iedere verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet een grondslag nodig.

Onderdeel

Welk doel voor de verwerking van persoonsgegevens wordt hier beschreven?

4a

Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

4b

Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoelen

a. Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten
Doelen
Om u goed van dienst te kunnen zijn en Forstomedia.nl verder te kunnen ontwikkelen, verbeteren wij de website voortdurend. Dit doen wij voor onszelf en u in samenwerking met andere partijen.

Bij het analyseren van uw bezoek aan onze website verwerken wij gegevens. Dit doen wij om onze website te verbeteren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien welke artikelen het meest gelezen worden. Hier kunnen we vervolgens met het schrijven van nieuwe artikelen op inspelen. Hiermee verwerken wij gegevens. We doen dit door middel van cookies en vergelijkbare technieken.

Wij doen ook onderzoek om onze producten en diensten te verbeteren. Zo kunnen wij u vragen wat u van onze website vindt. U hoeft niet mee te werken aan zo’n onderzoek. Dit is altijd vrijblijvend.

Wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens voor dit doel soms andere partijen. Bijvoorbeeld om te meten of bij u na te vragen op welke manier wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze andere partijen handelen dan in opdracht van Dorpshuis Ons Centrum.

Grondslagen
Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen u ook om toestemming vragen om uw gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten te verwerken.

b. Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden
Doelen
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing. Wij maken hierbij gebruik van gegevens die wij van u hebben, zoals klikgedrag op onze website.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over een product dat mogelijk interessant voor u is. Bijvoorbeeld als wij een specifiek product willen lanceren gericht op de seniorenmarkt waarover we u via de nieuwsbrief informeren.

Ook kunnen wij gebruik maken van diensten van adverteerders om advertenties te plaatsen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep. Wij laten weten voor welke doelgroep of soort profiel onze advertentie bestemd is. De adverteerder plaatst de advertentie dan bij de mensen die in die doelgroep vallen of aan dat profiel voldoen. Hierbij delen wij nooit gegevens van individuele klanten met zo’n adverteerder.

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief sturen wij u per email toe. U kunt zich voor nieuwsbrief ook weer afmelden. Om u deze nieuwsbrief toe te kunnen sturen, verwerken wij uw e-mailadres.

Grondslagen
Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen ook uw toestemming vragen om uw gegevens voor promotie- en marketing te verwerken.

Cookies
Dorpshuis Ons Centrum gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website goed en veilig te laten werken. De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt gebruikt voor onze website. De informatie die we uit cookies krijgen, gebruiken we voor de volgende doelen:

– Voor het maken van analyses voor onderzoek
– Om de website te verbeteren
– Voor veiligheidsdoeleinden

We hanteren cookies voor een goed en veilig gebruik van onze website. Ook voor de analyse van onze website gebruiken we deze cookies. Zo meten we bijvoorbeeld welke delen van onze website u bezoekt en hoe vaak u dat doet. Met deze gegevens verbeteren we onze website. Deze informatie gebruiken we niet om persoonlijke profielen te maken. Wij vragen hiervoor dan ook niet naar uw toestemming.

Wij gebruiken Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een data bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Gegevensuitwisseling met andere Google diensten is uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Hoe lang bewaart Dorpshuis Ons Centrum uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld of de doelen waarvoor wij deze hergebruiken. Dorpshuis Ons Centrum hanteert een bewaarbeleid. Daarin staat hoe lang wij gegevens bewaren. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief dan bewaren we uw gegevens maximaal 1 jaar na uitschrijving.

Als wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals omschreven in 4a en 4b kunnen wij de gegevens nog wel bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden.

Wie heeft binnen Dorpshuis Ons Centrum toegang tot uw gegevens?
Binnen Dorpshuis Ons Centrum hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze vanwege hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Gebruikt Dorpshuis Ons Centrum persoonsgegevens ook voor andere doelen?
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor wij ze gekregen hebben zijn? Dan mogen wij dat alleen als er tussen beide doelen een nauwe samenhang bestaat.
Is er onvoldoende verwantschap tussen het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en het nieuwe doel? Dan vragen wij u om toestemming. Uw kunt uw toestemming altijd intrekken door contact met ons op te nemen.

Neemt Dorpshuis Ons Centrum automatische besluiten over mij?
Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. Dorpshuis Ons Centrum mag van de wet gebruik maken van geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering. Maar daar gelden wel bepaalde regels voor. Op dit moment maakt Dorpshuis Ons Centrum geen gebruik van volledig automatische besluitvorming. Gaan wij dit wel doen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Geeft Dorpshuis Ons Centrum uw persoonsgegevens aan anderen door?
Soms schakelen wij andere partijen/zakelijke partners in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld partijen die voor ons de hosting en beheer van de website doen. Voor Dorpshuis Ons Centrum is dit belegd bij SPN. Deze partijen moeten eerst door ons voldoende betrouwbaar worden geacht. Wij kunnen alleen andere partijen inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze andere partij alleen onze opdracht krijgen als hij bepaalde afspraken met ons maakt en aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met andere partijen die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten.

Als wij uw gegevens zelf doorgeven aan andere partijen buiten de Europese Unie, nemen wij extra maatregelen om uw gegevens te beschermen. Niet in alle landen buiten de Europese Unie gelden dezelfde regels om uw gegevens te beschermen zoals dat binnen Europa verplicht is. Gebruiken wij derde partijen buiten de EU? En biedt het land waar deze partij zich bevindt volgens de Europese Commissie onvoldoende bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens? Dan geven wij alleen persoonsgegevens door als er andere passende waarborgen zijn, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele afspraken of op basis van het ‘Privacy Shield’ (Verenigde Staten).

Welke rechten heeft u bij Dorpshuis Ons Centrum?
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u bepaalde rechten met betrekking tot deze gegevens. Deze rechten lichten wij hier toe. Indien u gebruikt wilt maken van deze rechten of hier vragen over heeft, kunt u of een bericht sturen.

a. recht op informatie
Met dit privacy statement informeert Dorpshuis Ons Centrum u over de verwerking van uw gegevens. Soms geven wij meer of andere informatie. Ook als er andere redenen zijn om u naast het privacy statement te informeren, zullen wij dat doen. Wij kunnen dat doen door middel van een email of op een andere door ons gekozen wijze.

b. recht op inzage en rectificatie
U kunt ons vragen of en welke gegevens wij van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen wij u inzage geven in de gegevens die wij van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

c. recht op gegevenswissing
U kunt ons soms vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van Forstomedia.nl om de gegevens te verwerken.

d. recht op beperking
U kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. Dat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

 e. recht op dataportabiliteit
U heeft het recht ons te vragen om gegevens die u in het kader van contact, of de nieuwsbrief met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machine leesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

f. recht van bezwaar tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang
Verwerken wij uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Wij zullen dan een nieuwe afweging maken om te bepalen of uw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten u gemotiveerd weten wat onze beslissing is.

g. recht van bezwaar tegen Direct Marketing
Op dit moment maken wij enkel gebruik van Direct Marketing door middel van het sturen van een nieuwsbrief als u zich daarvoor heeft aangemeld. Hiervoor kunt u zich ook afmelden. Gaan wij in de toekomst wel gebruik maken van andere vormen van Direct Marketing? Dan zullen we u daarover informeren en u de mogelijkheid geven om zich voor een specifiek kanaal af te melden.
Heeft u één van de hiervoor beschreven verzoeken aan ons gedaan? Dan zullen wij zo’n verzoek binnen één maand nadat wij dit verzoek hebben ontvangen beantwoorden.

Wij kunnen u vragen uw verzoek om inzage verder te preciseren. In zeer specifieke gevallen kunnen wij de termijn waarbinnen wij reageren verlengen tot maximaal drie maanden. We houden u dan op de hoogte van de voortgang van uw verzoek.
Wij kunnen u vragen zich te identificeren als u bij ons een verzoek doet. Bijvoorbeeld bij een verzoek om inzage en dataportabiliteit willen wij zeker weten dat wij uw gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Wij vragen u dan bijvoorbeeld om uw identiteit kenbaar te maken en door ons te laten controleren. Ook als wij twijfelen of wij de gegevens veilig aan u kunnen versturen. Wij kunnen u dan vragen om naar ons te komen om uw gegevens op te halen.

Het kan zijn dat wij niet aan uw verzoek tegemoetkomen. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Of omdat wij een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van Dorpshuis Ons Centrum of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Dan laten wij u dat ook weten.

Passen wij uw gegevens aan? Of wissen wij uw gegevens op uw verzoek? Dan zullen wij u dat laten weten. En daar waar mogelijk ook de ontvangers van uw gegevens hierover informeren.

Kan Dorpshuis Ons Centrum dit privacy statement wijzigen?
Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.dorpshuis-schiermonnikoog.nl. Eerdere versies kunt u ook inzien via onze website.

CONTACTFORMULIER

Stel onderstaand je vraag en wij geven zo snel mogelijk een antwoord.

Wil je persoonlijk contact dan zijn wij te bereiken op (31) 519 531 456.

Klaske Aaij & Roelof Hoogenberg
Beheerders

Stel onderstaand je vraag en wij geven zo snel mogelijk een antwoord.

Wil je persoonlijk contact dan zijn wij te bereiken op (+31) 519 531 456

Klaske Aaij & Roelof Hoogenberg
Beheerders
info@dorpshuisschiermonnikoog.nl